Bardienstbeleid

VLTC heeft de kantine in eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van VLTC gezamenlijk de bardiensten invullen. Dit gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van de paviljoencommissie (PC). Doordat we de kantine zelf beheren, houden we de kosten van consumpties laag.

Algemeen

 • Het paviljoen is het gehele jaar in gebruik.
 • De paviljoencommissie stelt een rooster op waarin is opgenomen op welke uren bardiensten gedraaid moeten worden.
 • De bardienstperiode is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december van dat jaar.
 • Ieder senior lid tot en met 74 jaar moet in deze periode tenminste 2 bardiensten draaien.
  Rollers hebben een vrijstelling van de bardienstverplichting.
  Personen ouder dan 74 jaar (met ingang van het jaar waarin men 75 wordt) kunnen ontheffing van de bardienstverplichting krijgen. Deze ontheffing wordt aangevraagd bij de PC.
 • Voor nieuwe leden geldt dat zij in het eerste lidmaatschapsjaar (het kalenderjaar waarin iemand lid wordt) om ontheffing van de bardienstverplichting kunnen vragen bij de PC. Vanaf het eerstvolgende kalenderjaar geldt de normale bardienstverplichting.
 • Indien een lid niet tot deze categorieën hoort (roller, 75 jaar of ouder met ontheffing, nieuw lid met ontheffing) maar toch geen bardienst wil draaien, dan kan de bardienstverplichting worden afgekocht voor 60 euro per jaar. Dit moet elk jaar bij de PC kenbaar worden gemaakt vóór 1 januari van dat jaar.
 • De eigen bijdrage voor de afkoop wordt via incasso geïnd.
  Bijvoorbeeld: lid A wenst de bardiensten van 2021 af te kopen; de eigen bijdrage ad 60 euro zal worden ingehouden in de loop van 2021.
  Lid B draait 1 bardienst in 2021; dan zal een eigen bijdrage van 30 euro worden geincasseerd.
 • De bardienst omvat normaliter blokken van 3 uur waarbij de vroegste bardienst begint om 09.00 uur en de laatste eindigt om 24.00 uur.
 • In de normale situatie wordt de bardienst gedraaid door een persoon. Bij activiteiten zoals clubkampioenschappen, een toernooi of competitie kan extra bardienst worden gepland. Dit is in het rooster aangegeven. Daarnaast zal in het rooster een indicatie worden gegeven of een bardienst druk of normaal zal zijn.

Bardienstplanning

 • De planning van de bardiensten gebeurt met het barplanningsysteem van KNLTB.club. Ieder lid kan zelf de bardienst kiezen door in te loggen op mijn.knltb.club.
 • Je kunt inloggen met de inloggegevens die je hebt ontvangen. Heb je geen inloggevens meer? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’. Voer het bondsnummer in (dit staat op jouw ledenpas). Je ontvangt een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Maak een nieuw wachtwoord aan en ga vervolgens verder met inloggen. Lukt het nog steeds niet? Stuur dan een mailtje naar de tc@vltcveldhoven.nl.
 • In deze handleiding kun je lezen hoe je je bardiensten kunt plannen.
 • Het nieuwe bardienstrooster van het volgende jaar wordt in december open gesteld. Het is vanaf dat moment mogelijk om in te schrijven. Het inschrijven moet in principe gebeuren vóór 1 januari met een maximale uitloop tot 1 februari, waarbij geldt dat wie het eerste inschrijft meer keus heeft.
 • Ook het vragen van ontheffing of de melding van het afkopen moet voor 1 januari worden aangevraagd. Nieuwe leden kunnen gedurende het (restant van het kalenderjaar van het) eerste lidmaatschapsjaar de ontheffing aanvragen.
 • Indien iemand niet in staat is zelf zijn bardienst via mijn.knltb.club in te vullen wordt hiervoor ondersteuning geboden door de paviljoencommissie. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar de paviljoencommissie.

Uitvoering bardiensten

 • Sleutelprocedure. Deze is te vinden in dit schema (schema volgt nog).
 • Regels Verantwoord Alcoholgebruik, hygienecode e.d. Voordat je bardienst draait vragen we je informatie onder het onderdeel ‘Handleidingen en info‘ goed door te nemen.
 • Begeleiding bardiensten door Paviljoencommissie. Per week is een van de leden van de paviljoencommissie aangesteld als ‘Supervisor’. Deze is beschikbaar om vragen te beantwoorden en zo nodig problemen op te lossen. Een lijst met data en andere gegevens is opgenomen in het in de Stek aanwezige handboek en hangt op het informatiebord in de hal.
 • Ruilen van bardiensten. Indien je verhinderd bent om je bardienst te vervullen, dan regel je zelf een vervanger. Vergeet deze wijziging niet in het bardienstrooster te noteren en via email door te geven aan pc@vltcveldhoven.nl. Bij ruiling van bardienst geldt hetzelfde. Graag aandacht voor een zorgvuldige afhandeling omdat je anders het risico loopt van een boete. Het bardienstrooster is opgenomen in het boek naast de telefoon in de Stek.
 • Niet vervullen van een bardienst. Indien een bardienst, zonder duidelijke reden en niet tijdig doorgegeven aan de Paviljoencommissie (pc@vltcveldhoven.nl), niet wordt vervuld wordt een extra bijdrage in rekening gebracht van 30 euro per bardienst. Dit is ter beoordeling van de verantwoordelijke aangesteld door het bestuur.
 • De sleutelprocedure bij de bardiensten vind je in dit schema.
 • Extra bardiensten. Indien iemand bereid is om meer dan de 2 verplichte bardiensten te draaien kan dit worden opgegeven aan de paviljoencommissie. Voor eventueel extra gedraaide bardiensten wordt een kleine vergoeding verstrekt.
 • Vragen en of reacties. Deze graag sturen naar de Paviljoencommissie, via pc@vltcveldhoven.nl

Veldhoven, januari 2021

Reacties zijn gesloten.