Integriteitsbeleid

Integriteitsplan VLTC Veldhoven
In het integriteitsplan (gedragscode) leggen we vast wat binnen onze vereniging wel en niet getolereerd wordt, zodat het voor alle leden duidelijk is wanneer iemand legitiem handelt of over de schreef gaat en welke gevolgen dit kan hebben.

Visie VLTC
We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten, ongeacht de sportieve prestatie, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sekse, geaardheid, beperkingen of leeftijd. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport en te genieten van de sport en de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag (GOG). We hebben een open cultuur waardoor we elkaar aan durven te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Onder GOG verstaan we pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Maar ook het ongewenst delen van gegevens op sociale media en machtsmisbruik vallen hier onder. GOG kan opzettelijk zijn maar ook onopzettelijk in bijvoorbeeld de vorm van een foute grap.

Wat verwachten we van onze leden?
Alle leden onderschrijven de visie van onze vereniging. Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft het aspirant lid aan kennis te hebben genomen van deze gedragscode en er naar te handelen.
Onze leden:

  • Respecteren de (spel)regels van de tennis- en padelsport.
  • Gaan respectvol om met de eigendommen van de vereniging en anderen.
  • Respecteren de overige leden alsmede die van de tegenstanders en behandelen iedereen gelijkwaardig.
  • Gebruiken op geen enkele wijze verbaal-, mentaal- of fysiekgeweld.

Wat mogen de leden verwachten van de gedragscode?

  • Alle leden worden op de hoogte gebracht van de gedragscode.Vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen (bv. minderjarigen en sporters met een beperking), functionarissen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie (bv. de ledenadministratie en functionarissen die toegang hebben tot de financiën van de vereniging) zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G). Binnen de vereniging gaat het dan om de leden van de jeugdcommissie, bestuur en trainers. Deze V.O.G. zal eens per 3 jaar opnieuw worden aangevraagd conform de aanbeveling van NOC*NSF.
  • Tijdens de aanname van nieuwe functionarissen en trainers kunnen referenties worden gevraagd.
  • Commissieleden en trainers dienen lid te zijn van de vereniging.
  • Binnen onze vereniging is (minimaal) één VertrouwensContactPersoon (VCP) aanwezig.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?
De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen VLTC willen wij dit graag voor zijn. Daarom heeft VLTC een Commissie sociale veiligheid ingesteld. Leden van deze commissie treden op als VCP. Deze commissie vormt een centraal en veilig aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Wat doet een VCP?
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar hij of zij zal proberen de weg naar een goede oplossing aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en kan informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF of naar het Centrum Veilige Sport Nederland. De VCP zal in een vertrouwelijk gesprek proberen te helpen, maar er is hierbij geen geheimhoudingsplicht. Van ieder incident brengt de VCP rapport uit aan het bestuur, betrokkenen kunnen hierbij anoniem blijven.

Meldplicht
Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten (of vermoeden), zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

De vertrouwenscontactpersonen
Door het bestuur van VLTC is een Commissie sociale veiligheid aangesteld welke bestaat uit 2 vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersonen van VLTC hebben via het NOC*NSF een speciale training gevolgd. De vertrouwenscontactpersonen binnen VLTC zijn Gabi Klootwijk en Charl Schmeink.

Charl

Gabi

 

Beiden zijn per mail bereikbaar op VCP@vltcveldhoven.nl. Eén van hen zal binnen 48 uur contact opnemen en gepaste actie ondernemen.

De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur ten behoeve van de ALV.

 

 

 

 

Meer weten?

Neem eens een kijkje op de websites van Centrum Veilig Sporten Nederland en NOC*NSF.
https://centrumveiligesport.nl/

https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

 

Veldhoven, november 2021

Reacties zijn gesloten.