Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Veldhovense Lawn Tennis Club (VLTC) (gevestigd aan de Korze 84 te Veldhoven) aan een lid of bezoeker van de vereniging.

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van VLTC? Neem dan contact met ons op via info@vltcveldhoven.nl.

1. Jouw privacy

VLTC heeft persoonsgegevens nodig om een lidmaatschapsovereenkomst met haar leden aan te gaan. VLTC vindt het echter heel belangrijk dat op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt de bescherming van de persoonsgegevens van essentieel belang voor haar activiteiten. In dit privacy statement geven wij informatie over de wijze waarop VLTC persoonsgegevens van leden en / of bezoekers verwerkt.

2. Privacy Statement

VLTC hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VLTC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

3. Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor VLTC persoonsgegevens van haar leden en / of bezoekers verzamelt en verwerkt. Als je lid wordt van VLTC verzamelt en verwerkt VLTC jouw persoonsgegevens;

 • Om je aan te melden als lid van de vereniging en bij de tennisbond (KNLTB);
 • Om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
 • Om periodiek de verschuldigde lidmaatschapsgelden (contributie) te kunnen incasseren;
 • Voor interne analyses over de opbouw van ons ledenbestand en de woonplaats van onze leden;
 • Om je op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media.

4. Verstrekking aan derden

VLTC zal nimmer persoonsgegevens verstrekken voor commerciële doeleinden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekken wij de persoonsgegevens aan de KNLTB voor het lidmaatschap van de tennisbond en de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële toernooien en competities.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. E-mail

Communicatie met onze leden geschiedt vooral via e-mail. Bij jouw aanmelding voor het lidmaatschap dien je daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor informatie en attenderingen over bardiensten, om nieuwe activiteiten aan te kondigen, etc. Wanneer je lid bent van VLTC ontvang je automatisch de digitale nieuwsbrief. Je kunt je voor de desbetreffende nieuwsbrief afmelden door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

7. Bewaartermijn

VLTC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus één jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen).

8. Links naar en van andere websites

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. VLTC is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van VLTC.

9. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij VLTC of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VLTC. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van VLTC.

10. Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan: secretaris VLTC, via e-mail info@vltcveldhoven.nl. Volgens de wet heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

11. Wijzigingen

VLTC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien VLTC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop VLTC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Veldhoven, 26 maart 2018

Reacties zijn gesloten.